2021 година

Известувања за склучени договори и Договори:

КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ-РЕВИЗИЈА

ПРИВРЕМЕНИ ВРАБОТУВАЊА

КАНЦЕЛАРИСКИ МАТЕРИЈАЛИ И ТОНЕРИ

ПРЕДНА ДАСКА/НОЖ ЗА ЧИСТЕЊЕ СНЕГ ЗА ТРАКТОР

ГОРИВА И МАСЛА

Известувања за реализиран договор:

 2021 година

 

Договор за Урбана опрема (летниковци)

Договор за РЕКОНСТУКЦИЈА И КРПЕЊЕ НА УДАРНИ ДУПКИ

Договор за РЕКОНСТРУКЦИЈА НА УЛИЦА 8 ВО С.МИЛИНО

Договор за КОЛИЧКИ НА ВЛЕЧЕЊЕ

Договор за ГРАДЕЖНО-КОНСТРУКТИВЕН ПРОЕКТ, ИЗГРАДБА НА ПРИСТАПНА УЛИЦА ВО С.КАРАТМАНОВО

Договор за Реконструкција на дел од одводен канал во с. Дорфулија

Договор за канцелариски материјали

Договор за Тонери

Договор за Гориво за моторни возила

Договор за средства за хигиена

Договор за привремени вработувања

Договор за Прехранбени продукти, пијалоци

Договор за ГЕОДЕТСКИ УСЛУГИ

Договор за ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТИ И РЕВИЗИЈА НА ПРОЕКТИ

Договор за материјал за улично осветлување

Договор за железарија

 

2020 година

Договор за реконструкција на улица Октомвриска Револуција-втора фаза

Договор за набавка на специјализирано возило - багер за потребите на ЈП Лозово на финансиски лизинг

Договор за поставување урбана опрема - пинг понг маси на територијата на Општина Лозово

Договор за тревни садници, хумус и отров за мравки

Договор за партерно уредување со ограда на новата детска градина

Договор за  геодетски услуги

Договор за изработка на проекти со вклучена ревизија на проектите

Договор за железарија

Договор за материјали за улично осветлување

Договор за ИЗГРАДБА НА МАКЕТА НА АНТЕНА

Договор за дрвца и садници

Договор за набавка на горива и масла

Договор за набавка на канцелариски материјал и тонери

Договор за привремени вработувања

Договор за набавка на канцелариски материјал и тонери

 

2019 година

Договор за одржување на локални патишта и улици

Договор за изградба на локален пат од с.Милино до с. Каратмано

Договор за изградба на осум улици на територија наопштина Лозово

Договор за партерно уредување на простор околу црква Свети Ѓорѓи с.Ѓуземелци

Договор за набавка на информатичка техника

Договор за набавка на информатичка техника

Договор за Пластични канти за комунален отпад

Договор за Асфалтирање на улици во Сарамзалино

Договор за Набавка на информатичка техника

Договор за Набавка на материјал за улично осветлување

Договор за Изработка на урбанистички планови

Договор за Изработка на прoeктна документација за инфраструктурни објекти сукцесивно за период од една година

Договор за Реконструкција на патека во с.Лозово

Договор за Тампонирање на улици

Договор за Крпење на дупки

Договор за Изработка на проектна документација за инфраструктурни објекти и стручна ревизија на истите, сукцесивно за период од една година

Договор за Набавка на гуми

Договор за Купување на канцелариски мебел

Договор за Реконструкција на општинска зграда

Договор за Привремени Вработувања

Договор за Вршење на надзор при изградба на градби од втора категорија за 2019 година во Општина Лозово – чиј инвеститор е Општина Лозово

Договор за Геодетски работи за потребите на Општина Лозово

Договор за Канцелариски материјал и тонери

Општина Лозово

ул. Маршал Тито бб

+389 32 458 458

opstinalozovo@opstinalozovo.gov.mk

Пон - Пет: 7:30 - 15:30

Последни новости

Асфалтирање на 10 улици

 Изградба на бушотинас за бунар во село дорфулија

Фасада на ООУ ММ Брицо

Copyright © 2018. Сите права се заштитени. Designed by Elkom Group | www.elco.eu.mk