2023 година

Реконструкција на уличното осветлување со енергетски ефикасни ЛЕД светилки во Општина Лозово

ОБРОК ЗА УЧЕНИЦИ ОД 1 ДО 5-ТО ОДДЕЛЕНИЕ ВО ООУ М.М.БРИЦО, ЛОЗОВО

Одржување на улично осветлување

Авионско прскање против комарци

КАНЦЕЛАРИСКИ МАТЕРИЈАЛИ И ТОНЕРИ

Партерно уредување на центарот во н.м. Каратманово - Општина Лозово (трет пат)

КАНЦЕЛАРИСКИ МАТЕРИЈАЛИ И ТОНЕРИ

Партерно уредување на центарот во н.м. Каратманово - Општина Лозово

Привремени вработувања

Ангажирање на авторска агенција за потребите на Општина Лозово

ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТИ СО ВКЛУЧЕНА РЕВИЗИЈА НА ПРОЕКТИТЕ

Горива

Вршење на надзор при изградба на градби од втора категорија за 2023 година во Општина Лозово – чиј инвеститор е Општина Лозово

Партерно уредување на центарот во н.м. Каратманово - Општина Лозово 

2022 година

Новогодишни пакетчиња и социјални пакети

ЖЕЛЕЗАРИЈА

ПРЕХРАМБЕНИ ПРОДУКТИ,ПИЈАЛОЦИ И СРЕДСТВА ЗА ХИГИЕНА

МАТЕРИЈАЛ ЗА УЛИЧНО ОСВЕТЛУВАЊЕ

Авионско прскање за заштита од комарци во Општина Лозово со вкупна површина од 230 хектари – Втор пат

Авионско прскање за заштита од комарци во Општина Лозово со вкупна површина од 230 хектари

Осигурување на имот,возила и лица (вработени и ангажирани) на Општина Лозово

КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ-РЕВИЗИЈА

ПРИВРЕМЕНИ ВРАБОТУВАЊА

КАНЦЕЛАРИСКИ МАТЕРИЈАЛИ И ТОНЕРИ

ПРЕДНА ДАСКА/НОЖ ЗА ЧИСТЕЊЕ СНЕГ ЗА ТРАКТОР

ГОРИВА И МАСЛА

2021 година

Огласи за јавни набавки за ИЗВЕДБА НА КРУЖЕН ТЕК СО ПАРТЕРНО УРЕДУВАЊЕ ВО н.м.КАРАТМАНОВО

Огласи за јавни набавки за ТЕКОВНО ГОДИШНО ОДРЖУВАЊЕ,ТАМПОНИРАЊЕ НА УЛИЦИ ВО с.КАРАТМАНОВО,с.ЛОЗОВО И с.ДОРФУЛИЈА

Огласи за јавни набавки за КОЛИЧКИ НА ВЛЕЧЕЊЕ

Огласи за јавни набавки за РЕКОНСТРУКЦИЈА НА УЛИЦА 8 ВО С.МИЛИНО

Огласи за јавни набавки за РЕКОНСТУКЦИЈА И КРПЕЊЕ НА УДАРНИ ДУПКИ

Огласи за јавни набавки за ГРАДЕЖНО-КОНСТРУКТИВЕН ПРОЕКТ, ИЗГРАДБА НА ПРИСТАПНА УЛИЦА ВО С.КАРАТМАНОВО

Огласи за јавни набавки за Реконструкција на дел од одводен канал во с. Дорфулија

Огласи за јавни набавки за железарија

Огласи за ГЕОДЕТСКИ УСЛУГИ

Огласи за материјал за улично осветлување

Огласи за железарија

Огласи за јавни набавки за ПАРТЕРНО УРЕДУВАЊЕ НА ПАРК ВО ОПШТИНА ЛОЗОВО

Огласи за јавни набавки за Гориво за моторни возила

Огласи за јавни набавки за канцелариски материјали и тонери

Огласи за јавни набавки за привремени вработувања

Огласи за јавни набавки за средства за хигиена

Огласи за јавни набавки за Прехранбени продукти, пијалоци

 

2020 година

Огласи за јавни набавки Реконструкција на ул.Октомвриска ревулуција - втора фаза

Огласи за јавни набавки за Набавка на специјализирано возило - багер за потребите на ЈП Лозово на финансиски лизинг

Огласи за јавни набавки за ПОСТАВУВАЊЕ УРБАНА ОПРЕМА – ПИНГ ПОНГ МАСИ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ОПШТИНА ЛОЗОВО

Огласи за јавни набавки за Набавка на специјализирано возило - багер за потребите на ЈП Лозово на финансиски лизинг 

Огласи за јавни набавки за ПОСТАВУВАЊЕ УРБАНА ОПРЕМА – ПИНГ ПОНГ МАСИ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ОПШТИНА ЛОЗОВО

Огласи за јавни набавки за ПОСТАВУВАЊЕ УРБАНА ОПРЕМА – ПИНГ ПОНГ МАСИ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ОПШТИНА ЛОЗОВО

Огласи за јавни набавки за ТРЕВНИ САДНИЦИ, ХУМУС И ОТРОВ ЗА МРАВКИ

Огласи за јавни набавки за Партерно уредување со ограда на новата детска градина

Огласи за јавни набавки за Изработка на проекти со вклучена ревизија на проектите

Огласи за јавни набавки за ГЕОДЕТСКИ УСЛУГИ

Огласи за јавни набавки за ЖЕЛЕЗАРИ

Огласи за јавни набавки за Mатеријали за улично осветлување

Огласи за јавни набавки за Дрвца и садници

Огласи за јавни набавки за ИЗГРАДБА НА МАКЕТА НА АНТЕНА

Огласи за јавни набавки за Набавка на горива и масла

Огласи за јавни набавки за Набавка на канцелариски материјал и тонери

Огласи за јавни набавки за Привремени вработувања

 

2019 година

Огласи за јавни набавки за Одржување на локални патишта и улици

Огласи за јавни набавки за Изградба на осум улици на територија наопштина Лозово

Огласи за јавни набавки за Изградба на локален пат од с.Милино до с. Каратманово

Огласи за јавни набавки за Партерно уредување на простор околу црква Свети Ѓорѓи с.Ѓуземелци

Огласи за јавни набавки за Набавка на информатичка техника

Огласи за јавни набавки за Асфалтирање на улици во Сарамзалино

Огласи за јавни набавки за Пластични канти за комунален отпад

Огласи за јавни набавки за Набавка на информатичка техника

Огласи за јавни набавки за Набавка на информатичка техника

Огласи за јавни набавки за Набавка на материјал за улично осветлување

Огласи за јавни набавки за Изработка на урбанистички планови

Огласи за јавни набавки за Набавка на информатичка техника

Огласи за јавни набавки за Изработка на урбанистички планови

Огласи за јавни набавки за Изработка на прoeктна документација за инфраструктурни објекти сукцесивно за период од една година

Огласи за јавни набавки за Реконструкција на патека во с.Лозово

Огласи за јавни набавки за Набавка на гориво за возилата сопственост на општината, сукцесивно за период од една година

Огласи за јавни набавки за Набавка на гуми

Огласи за јавни набавки за Тампонирање на улици

Огласи за јавни набавки за Набавка на гориво за возилата сопственост на општината, сукцесивно за период од една година

ЈН 01/2019 Привремени Вработувања

ЈН 02/2019 Канцелариски материјал и тонери

ЈН 03/2019 Геодетски работи за потребите на Општина Лозово

ЈН 04/2019 Вршење на надзор при изградба на градби од втора категорија за 2019 година во Општина Лозово – чиј инвеститор е Општина Лозово

ЈН 05/2019 Реконструкција на општинска зграда

ЈН 06/2019 Купување на канцелариски мебел

ЈН 07/2019 Изработка на проектна документација за инфраструктурни објекти и стручна ревизија на истите, сукцесивно за период од една година

ЈН 08/2019 Крпење на дупки

 

2018 година

ЈН 25/2018 Изградба на пешачки патеки на улица Октомвриска револуција, с.Лозово КП 2349 и КП 2354/1 Општина Лозово

ЈН 24/2018 Изградба на пешачки патеки на улица Октомвриска револуција, с.Лозово КП 2349 и КП 2354/1 Општина Лозово

ЈН 23/2018 Тампонирање на улици на територија на Општина Лозово

ЈН 22/2018 Тампонирање на улици

ЈН 21/2018 Реконструкција на автобуски постројки

ЈН 20/2018 НАБАВКА НА НОВО ПАТНИЧКО МОТОРНО ВОЗИЛО ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ОПШТИНА ЛОЗОВО ПО ПАТ НА ФИНАНСИСКИ ЛИЗИНГ СО 20% УЧЕСТВО НА 48 МЕСЕЧНИ РАТИ

ЈН 19/2018 Изградба на бушотина за бунар во село Дорфулија

ЈН 18/2018 Реконструкција на фасада на ООУ Методи Митевски – Брицо Лозово

ЈН 17/2018 Реконструкција на тротоари

ЈН 16/2018 Крпење на дупки

ЈН 15/2018 Авионско прскање за заштита од комарци во Општина Лозово со вкупна површина од 230 хектари

ЈН 14/2018 Набавка на гуми

ЈН 13/2018 Основни проекти

ЈН 12/2018 Семе за трева и ѓубриво

ЈН 11/2018 Набавка на гуми

ЈН 10/2018 Материјали-железарија, браварски работи, бои и лакови

ЈН 09/2018 Материјали за улично осветлување

ЈН 08/2018 ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ ЗА С.КАРАТМАНОВО И С.ДОРФУЛИЈА

ЈН 07/2018 Изработка на проектна документација-Основни проекти и ревизија на истите, за изградба на објекти од комунална и патна инфраструктура

ЈН 06/2018 ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ ЗА СЕЛА ВО ОПШТИНА ЛОЗОВО ЗА 2018 год.

ЈН 05/2018 Канцелариски материјал и тонери

ЈН 04/2018 Геодетски работи за потребите на Општина Лозово

ЈН 03/2018 Канцелариски Материјал за Општина Лозово

ЈН 02/2018 Вршење на надзор при изградба на градби од втора категорија за 2018 година во Општина Лозово – чиј инвеститор е Општина Лозово

ЈН 01/2018 Привремени Вработувања

 

Општина Лозово

ул. Маршал Тито бб

+389 32 458 458

opstinalozovo@opstinalozovo.gov.mk

Пон - Пет: 7:30 - 15:30

Последни новости

Асфалтирање на 10 улици

 Изградба на бушотинас за бунар во село дорфулија

Фасада на ООУ ММ Брицо

Copyright © 2018. Сите права се заштитени. Designed by Elkom Group | www.elco.eu.mk