Совет

Рејтинг на корисник: 5 / 5

Активна ѕвездаАктивна ѕвездаАктивна ѕвездаАктивна ѕвездаАктивна ѕвезда
 

 

 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ЛОЗОВО

2021-2025

 

ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ЛОЗОВО 

 • Орданчо Вучковски
 • Елена Илиевска
 • Фросина Димитрова
 • Дејан Стоименовски
 • Дејан Боризов
 • Дијана Стојановска
 • Сузана Јовановска-Илиева
 • Зоран Иванов
 • Владе Миланов

 

НАДЛЕЖНОСТИ НА СОВЕТОТ:

 • го донесува Статутот на Општината и други прописи;
 • го донесува буџетот на општината и годишна сметка на Општината;
 • ја утврдува висината на сопствените извори на приходи за финансирање на општината во рамките утврдени со закон;
 • основа јавни служби во рамките на надлежноста на општината и врши надзор над нивната работа;
 • именува членови во управните одбори на јавните служби кои ги основа;
 • усвојува програми за работа и финансиски планови за финансирање на јавните служби кои ги основала Општината;
 • ги усвојува извештаите за извршување на буџетот и годишната сметка на Општината;
 • одлучува за давање дозвола за вршење дејност од јавен интерес од локално значење во согласност со законот;
 • ги усвојува извештаите за работа и годишните сметки на јавните служби кои ги основала општината;
 • одлучува за начинот на вршење на финансиска контрола на буџетот на општината во согласност со закон;
 • го избира лицето кое раководи со подрачната единица на Министерството за внатрешни работи во општината во согласност со закон;
 • го разгледува и усвојува годишниот извештај за јавната безбедност на подрачјето на општината кој го доставува до министерот за внатрешни работи и народниот правобранител;
 • може да дава препораки на раководното лице на подрачната единица на Министерството за внатрешни работи од областа на јавната безбедност и безбедноста во сообраќајот;
 • донесува Генерален урбанистички план;
 • донесува детален урбанистички план и урбанистичка документација за населено место во општината;
 • донесува Програма за уредување на градежното земјиште;
 • донесува Програма за одржување на сообраќајната сигнализација;
 • донесува Одлука за регулирање на режимот на сообраќај;
 • донесува Програма за изградба и одржување на локални патишта и улици;
 • донесува Програма за јавно осветлување;
 • донесува Одлука за начинот на превоз во градскиот и приградскиот сообраќај;
 • го уредува одржувањето на јавниот простор за паркирање и начинот на неговото користење;
 • определува имиња на улици, плоштади, мостови и други инфраструктурни објекти од локално значење;
 • врши и други работи утврдени со закон.

 

                    КОМИСИИ И ТЕЛА ПРИ СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ЛОЗОВО                                                        2021 – 2025

 

Општина Лозово

ул. Маршал Тито бб

+389 32 458 458

opstinalozovo@opstinalozovo.gov.mk

Пон - Пет: 7:30 - 15:30

Последни новости

Асфалтирање на 10 улици

 Изградба на бушотинас за бунар во село дорфулија

Фасада на ООУ ММ Брицо

Следете не

Copyright © 2018. Сите права се заштитени. Designed by Elkom Group | www.elco.eu.mk